Сдружение „ Фолклорен извор“ като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г

Сдружение „ Фолклорен извор“  като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г

Медиа:


Творческо студио „СПОРТ“ е едно от четирите творчески студия, които организира Сдружение „Фолклорен извор“,  по проектна дейност № 9 в обхвата на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Това е нова възможност за съвместни занимания по футбол за деца и ученици с различен произход. Участниците са деца от различни възрасти без разлика от националност, етнически произход или социален статус. Безплатните занимания под ръководството на специалист ще гарантира равно възможност за активен спорт. Възпитаване във дух на толерантност и екипност между децата с различен социален и етнически произход е основната цел. Заниманията ще се провеждат в продължение на 12 месеца. Община Свищов ще координира изявите с организираните месни и регионални събития от Спортния календар.

Сдружение „ Фолклорен извор“