Сдружение „ Фолклорен извор“ като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г.

Сдружение „ Фолклорен извор“  като партньор на Община Свищов организира дейността на 4 Творчески студиа от началото на месец април 2022 г.

Медиа:


Творческо студио „Изобразително и приложно изкуство“ е едно от четирите творчески студия, които организира Сдружение „Фолклорен извор“,  по проектна дейност № 9 в обхвата на интегрирания проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Свищов“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.,  съфинансирани от ЕС чрез Европейския социален фонд.

Това е нова възможност за съвместни занимания по интереси на ученици с различен произход, реализирани в неформална среда, извън пространството на образователните институции. Участниците са млади таланти от различни възрасти без разлика от националност, етнически произход или социален статус. Безплатните занимания в неформална извънучилищна среда ще улесни изграждането на приятелски отношение между ученици с различен социален и етнически произход, като 12 месеца заниманията ще гарантират устойчивост на новите мултикултурни взаимоотношения. Община Свищов ще координира изявите с Културния календар.

Сдружение „ Фолклорен извор“