Обява по Процедура за подбор на персонал

Обява по Процедура за подбор на персонал

О Б Я В А

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Във връзка с изпълнение дейностите на проект „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“, с регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР), процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 и Споразумение за партньорство от 19.ХІ.2021 г. между Община Свищов и Сдружение „Фолклорен извор“ – Партньор 5, се открива процедура за подбор на персонал за изпълнение на Дейност 9: Създаване на 4 Творчески студиа (ТС):

1.Ръководител на творческо студио по „Сценично изкуство“ – 1 позиция;

2.Ръководител на творческо студио по „Изобразително и приложно изкуство“ – 1 позиция;

3.Ръководител на творческо студио по „Журналистика/социални медии /фотография“ – 1 позиция;

4.Ръководител на творческо студио по „Спорт“ – 1 позиция.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

1.Работно време – по предварително одобрен график.

2.Продължителност на заетостта – до 12 месеца, но не по-късно от приключване дейностите по проекта.

3.Местонахождение – с.Царевец.

4.Условия за наемане – с класираните ще бъде сключен граждански договор от 01.04.2022 г.

5.Възнаграждение – възнаграждението и осигурителните вноски от работодателя са за сметка на бюджета по проект с Регистрационен номер по ОП РЧР BG05M9OP001-2.056-0015-C01 „Социално – икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ и се определят с индивидуалния договор, Постановление №189 от 28 юли 2016 г. и съгласно ръководства за изпълнение на договори, финансирани по ОП РЧР и ОП НОИР. Изплащат се от Сдружение „Фолклорен извор“ след приемане на отчет за извършената работа по банкова сметка на лицето.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

І. 3А ДЛЪЖНОСТТА 1.Ръководител на творческо студио по „Сценично изкуство“ – 1 позиция.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

Минимална образователна степен: висше образование от области: „Изкуства“; „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“ и „Хуманитарни науки“.
Изисква се професионален опит или творчески интерес в областта на сценичните изкуства.
Съотносими сертификати, удостоверения и квалификации.

2.Други умения:

компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet.

3.Личностни качества:

Комуникативни умения;
Умения за работа с деца;
Да проявява лоялност и инициативност;
Да зачита личното достойнство и правата на представителите на включените целеви групи;

4.При изпълнение на задълженията си да не разпространява информация от личен и служебен характер.

 

IІ. 3А ДЛЪЖНОСТТА 2.Ръководител на творческо студио по „Изобразително и приложно изкуство“  – 1 позиция.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

1.1 Минимална образователна степен: висше образование от области: „Изкуства“; „Педагогически науки“, „Социални, стопански и правни науки“и „Хуманитарни науки“.

1.2. Изисква се професионален опит или творчески интерес в областта на Изобразително и приложно изкуство.

1.3. Съотносими сертификати, удостоверения и квалификации.

2.Други умения:

компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и

3.Личностни качества:

3.1. Комуникативни умения;

3.2. Умения за работа с деца;

3.3. Да проявява лоялност и инициативност;

3.4. Да зачита личното достойнство и правата на представителите на включените целеви групи.

4.При изпълнение на задълженията си да не разпространява информация от личен и служебен характер.

 

IIІ. 3А ДЛЪЖНОСТТА3.Ръководител на творческо студио по „Журналистика/социални медии /фотография“ – 1 позиция.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

1.1.Минимална образователна степен: висше образование от области: „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“ и „Педагогически науки“.

1.2. Изисква се професионален опит или творчески интерес в областта на журналистиката, социалните медии и фотографията.

1.3. Съотносими сертификати, удостоверения и квалификации.

2.Други умения:

2.1.Компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet.

3.Личностни качества:

3.1.Комуникативни умения;

3.2.Умения за работа с деца;

3.3.Да проявява лоялност и инициативност;

3.4.Да зачита личното достойнство и правата на представителите на включените целеви групи;

4.При изпълнение на задълженията си да не разпространява информация от личен и служебен характер.

 

ІV. 3А ДЛЪЖНОСТТА 4.Ръководител на творческо студио по „Спорт“ – 1 позиция.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността/Специфичен опит:

1.1.Минимална образователна степен: висше образование от области: “Здравеопазване и спорт“, „Социални, стопански и правни науки“, „Хуманитарни науки“ и „Педагогически науки“.

1.2. Изисква се професионален опит и/или интерес в областта на спорта и по-специално във футбола.

1.3. Съотносими сертификати, удостоверения и квалификации.

2.Други умения:

2.1.Компютърна грамотност и умения за работа с Microsoft Office пакет и Internet.

3.Личностни качества:

Комуникативни умения;
Умения за работа с деца;
Да проявява лоялност и инициативност;
Да зачита личното достойнство и правата на представителите на включените целеви групи.

4.При изпълнение на задълженията си да не разпространява информация от личен и служебен характер.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

1.Образец на заявление

2.Образец на Автобиография (CV, вкл. приложенията към нея):

Приложение №1 – Изтегли от тук

3.Образец на декларация от кандидатите:

Приложение №2 – Изтегли от тук

4.Декларация по образец, че лицето не е под запрещение, не е осъждано и не е лишено от право да заема определената длъжност:

Приложение №3 – Изтегли от тук

Допълнителна информация:

Образци на документите за кандидатстване могат да се изтеглят от тук:

1.Изтеглят от официалния сайт на Сдружение „Фолклорен извор“ – folklorenizvor.com.

 

ХІ. СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

Документите се подават в офиса на Сдружението – с. Царевец, ул. „Четвърта“ №2 до 17:00 часа на 25.03.2022 г. /петък/. Постъпили документи след този срок няма да се разглеждат.

 

ХІІ. ЕТАПИ НА ПОДБОРА:

Подбор по документи.

Комисията определена със Заповед на Председателя на УС на Сдружение „Фолклорен извор“, ще разгледа постъпилите документи на заседание, което ще се проведе на 28.03.2022 г. от 10:00 часа в офиса на Сдружението. Протоколът с резултатите от класирането ще бъде качен на официалния сайт на Сдружение „Фолклорен извор“.

Одобрените и допуснати до интервю кандидати ще бъдат уведомени и поканени за участие по ел. поща за датата, часа и мястото, на който ще се проведе интервюто с тях, съобразно изготвения  график.

Провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на  29.03.2022 г. /вторник/ в офиса на Сдружение „Фолклорен извор“ в с. Царевец, ул. „Четвърта“ №2. Всеки кандидат трябва да се яви за интервюто в часа, който му е определен по график. Чрез интервю се проверяват мотивацията, професионални компетенции, уменията за работа в екип, нагласите за  работа с целевите групи и личностните качества.

Оценяване и класиране на кандидатите.

Комисията съставя протокол. Списъкът с класираните кандидати се обявява на сайта на Сдружение „Фолклорен извор“ – sdrujenie.folklorenizvor.com до 30.03.2022 г.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0889066968 – Елена Кочева, Технически сътрудник „Проекти“ към Сдружение „Фолклорен извор“.