УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“

 

Настоящият устав урежда основните устройствени правила на сдружението, организацията на неговата дейност, неговите принципи, задачи, цели и средства за постигането им, както правата, задълженията, отговорностите на неговите членове и на органите на управление при осъществяването на дейност в обществена полза.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ – НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1. Наименованието на сдружението с нестопанска цел е „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“.
Чл.2. Седалището на сдружението с нестопанска цел е в село Царевец, Община Свищов, Област Велико Търново.
Чл.3. Адресът на управление на сдружението с нестопанска цел е село Царевец, ул. “Четвърта” № 2.
Чл.4. Навсякъде в този устав сдружението с нестопанска цел “Фолклорен извор“ ще се нарича по-надолу за краткост “Сдружението”.

II. СТАТУТ, ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА.

Чл.5. Сдружението е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено демократично обединение на физически и юридически лица, които да работят за постигане на неговите цели.
Чл.6. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза по смисъла на чл. 2 и чл. 38, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, подлежащо на регистрация по реда на същия закон. Сдружението се учредява за неопределен срок.
Чл.7 . Цели на Сдружението са:
1. Да съхранява, популяризира и развива народното песенно и танцувално творчество на Р.България;
2. Да насърчава приемствеността и привличането на младото поколение към родните фолклорни традиции;
3. Да приобщава различни социални и възрастови групи от населението към активно общуване с фолклора, народните песни и танци;
4. Да насърчава сближаването на български и международни фолклорни групи;
5. Да стимулира разпостранението на фолклорното изкуство на Р.България като въвежда нови методи за неговото популяризиране;
6. Да организира ежегодни фолклорни фестивали, срещи, конференции, програми, както на територията на Р.България, така и на международната сцена;
7. Да подпомага, активизира и поощрява фолклорното изкуство в Р.България;
8. Да организира и провежда професионално обучение във фолклорното изкуство, пеене и танци;
9. Да информира обществото за фолклорни инициативи и подпомага участието в тях;
10. Да повишава цялостната привлекателност на фолклорните танци, песни и традиции.
Чл.8. Предметът на дейност на Сдружението е в обществена полза, както следва: координиране и съвместна работа между членовете на сдружението за подпомагане развитието и популяризирането на народното песенно и танцувално творчество на Р.България и разширяване на фолклорната култура в страната, разработване на проекти и стратегии за постигане на целите на сдружението, организиране на фолклорни фестивали, срещи, конференции, програми, професионални образователни курсове, издателска дейност; издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали; поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики, както и всякаква незабранена от закона нестопанска дейност, свързана с целите на сдружението.
Чл.9. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:
1. Провеждане на редовни срещи на членовете на Сдружението за обсъждане и дискусии по теми и въпроси, свързани с проблемите на българския фолклор;
2. Представлява и пази интересите на своите членове пред българското правителство и държавни институции, както и пред международни организации и учреждения;
3. Извършва съвместни маркетингови инициативи по популяризиране целите на сдружението;
4. Организира професионални образователни курсове и програми;
5. Организира фолклорни фестивали, състезания, форуми, конференции и други мероприятия с национално и международно значение и участие;
6. Осигурява консултативно-методическа и институционална помощ на своите членове;
7. Периодично предоставя информация за актуалните новини и събития в областта на българския фолклор;
8. Публикува и поддържа електронен и печатен информационен бюлетин;
9. Представители и членове на сдружението участват в национални и международни фестивали, конференции, срещи, кръгли маси, посветени на народното песенно и танцувално творчество;
10. Инициира и провежда общонационални кампании, целящи разширяване на фолклорната културата в България
11. Предприема други подходящи и законосъобразни действия, които биха спомогнали за постигането на целите на асоциацията
Чл.10. Сдружението се изгражда на следните принципи:
1. Равенство, взаимно уважение между членовете без оглед на раса, пол, религия и партийна принадлежност, право на глас на всеки член, участие в управлението на сдружението и право да бъде информиран за дейността му.
2. Колективност при обсъждането на всички въпроси и вземането на решения;
3. Лична отговорност при изпълнение на взетите решения;
4. Екипност в работата на ръководните й органи;
5. Публичност, откритост, информираност на обществеността за дейността на сдружението.
Чл.11. Сдружението работи в интерес на общественото благо.
Чл.12. Независимост на Сдружението:
1. В дейността си Сдружението се ръководи единствено от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия устав.
2. В дейността си Сдружението не преследва политически цели и не може да бъде обвързано с никоя партийна организация.
3. Членовете и ръководните органи на Сдружението не могат да използват Сдружението в интерес на други нестопански организации, както и на политически или стопански организации.
4. Сдружението като отделно юридическо лице може да участва в други организации и юридически лица по определения от закона ред.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.13. (1) Учредители – членове на Сдружението могат да бъдат български и/или чуждестранни дееспособни физически и юридически лица, в т.ч. юридически лица с нестопанска цел, които чрез своето членство съдействат за осъществяване целите и задачите на Сдружението така, както са формулирани в Устава, заплащат редовно членски внос, определен от Общото събрание и спазват неговия Устав.
(2) Членовете – юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители – физически лица.
(3) Учредителите нямат никакво предимство и не се ползват от привилегии при осъществяване дейността на Сдружението.
Чл.14. (1) Членството в Сдружението е доброволно.
(2) Кандидатът подава писмена молба до Управителния съвет, в която декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава на Сдружението.
(3) Членството се придобива с решение на Общото събрание.
(4) При отказ за членство от Общото събрание нова молба може да бъде подадена не по-рано от шест месеца след датата на направения отказ.
(5) Членството се счита за възникнало след решението на Общото събрание, към датата на заплащането на дължимия за съответния период до края на годината членски внос. Същият се внася в 10-дневен срок от датата на решението на Общото събрание.
(6) Решението на Общото събрание за приемане или отказ на молбата за членство е окончателно и не може да бъде обжалвано.
Чл.15. Членовете на Сдружението имат следните права:
1. да участват в работата на Общото събрание на Сдружението; да гласува по направените предложенията; да отправя предложения относно дейността на Сдружението до Общото събрание;
2. да избират и да бъдат избирани в управителните органи на Сдружението;
3. да бъдат информирани за неговата дейност;
4. да ползват имуществото на Сдружението само доколкото това е свързано с упражняване на дейности и функции в неговите управителни органи или такива, възложени с решение на тези органи;
5. да се ползват от резултатите от дейността на Сдружението съгласно с разпоредбите на устава;
6. да напусне Сдружението по всяко време като спазва определения за напускане ред.
Чл.16. Членовете на Сдружението са длъжни:
1. да спазват устава и изпълняват решенията на органите на управление;
2. да спазват и изпълняват разпоредбите на устава на Сдружението и законите в тази връзка;
3. да участват редовно на събранията на Сдружението и в дейността му и да работят за осъществяване на целите му;
4. да заплащат годишен членски внос от 50 (петдесет) лева, в срок от 01.01 до 31.03 на текущата година;
5. да заплати встъпителен членски внос в размер на 50 (петдесет) лева при приемането му в Сдружението;
6. да работят за укрепване на Сдружението;
7. да спазва професионалната етика в отношенията с останалите членове на Сдружението;
8. да не осъществява дейност, противоречаща на целите, интересите и дейността на Сдружението;
9. да не разгласява и пази етичната тайна, относно информацията и предаването на информация извън членовете на Сдружението;
Чл.17. Членствените права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.18. За задълженията на Сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава и членски внос и имуществени вноски. Над този размер членът не отговаря лично за задълженията на Сдружението.
Чл.19. Членството в Сдружението се прекратява:
1. С едностранно писмено заявление отправено до УС на Сдружението;
2. С прекратяване на Сдружението;
3. При отпадане поради невнасяне на членски внос, установените имуществени вноски и системно неучастие в дейността на Сдружението;
4. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение, респективно прекратяване на юридическата личност на член на Сдружението;
5. С изключването.
Чл.20. Всеки член може да напусне доброволно Сдружението след подаване на писмена молба най-малко един месец предварително и след уреждане на всички финансови взаимоотношения.
Чл.21. Членството на юридическите лица се прекратява след прекратяване на дейността им по съответния ред. В случаите на прекратяване и преобразуване, за член на Сдружението се счита правоприемникът на прекратения или преобразуван член. При всички други преобразувания на член на Сдружението /сливане, отделяне, разделяне/, при които досегашният член губи юридическата си самостоятелност, новият или новите лица могат да участват в Сдружението след изрично писмено изразено желание за това.
Чл.22. (1) Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато нарушава предвидените в настоящия Устав задължения или извърши други действия, които правят нататъшното му членство в Сдружението невъзможно или несъвместимо с целите и дейността на Сдружението.
(2) Предложение за изключване на член може да бъде направено от всеки член на Сдружението.
Чл.23. (1) Прекратяване на членството се счита настъпило с вземането на решение за това от Общото събрание, когато член на Сдружението:
1. не е внесъл в срок членския си внос до 31.03 на текущата година;
2. е преустановил участието си в дейността на Сдружението, като не е присъствал на повече от 2 /две/ последователни заседания на Общото събрание или не е изпълнил друго свое задължение в срока, определен от Общото събрание или Управителния съвет.
(2) Управителният съвет преценява дали горните обстоятелства са възникнали по уважителни/обективни причини, като докладва настъпилите обстоятелства на Общото събрание и предлага да бъде прекратено членството.
Чл.24. Във всички случаи на прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски. Прекратилият членството си член е длъжен да направи дължимите имуществени вноски за периода на членството му, с изключение на случая по чл. 16, т. 4.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл. 25. (1) Органи на Сдружението са:
1. Общо събрание;
2. Управителен съвет.
(2) Управлението се осъществява при спазване на принципите:
1. Изборност;
2. Равнопоставеност;
3. Демократичност;
4. Мандатност – Мандатът е равен на пет години;
5. Отчетност и отговорност на органите на Сдружението;
6. Счетоводният отчет се публикува на сайта на Сдружението;
7. Публичност на дейността на органите на Сдружението.
Чл.26. Общото събрание е върховен колективен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители.
Чл.27. (1) Членовете на Сдружението – физически лица участват лично в общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
(2) Членовете на Сдружението – юридически лица участват в общото събрание чрез своите законни представители или упълномощени от тях лица.
(3) Пълномощникът може да представлява само един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.28. (1) Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет с поименно писмено гласуване;
4. Изключва членове; изключва и приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
6. Взема решение за участие в други организации;
7. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
8. Приема основни насоки и програма за дейността на Сдружението;
9. Приема бюджета на Сдружението;
10. Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
11. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
12. Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
13. Взема и други решения предвидени в устава.
(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.
(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
Чл.29. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.
(2) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона или устава, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересованите членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
(3) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член на Сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.30. (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет в населеното място, в което се намира седалището на Сдружението. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Сдружението. Ако в последния случай Управителния съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се поставя на място за обявления в сградата на управлението на Сдружението най-малко 10 (десет) дни преди насрочения ден а също така се обявява и в интернет сайта на Сдружението.
(5) Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикването на събранието.
Чл.31. На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове на Сдружението – физически лица, респ. представляващи членовете – юридически лица, или техните пълномощници. Те удостоверяват присъствието си с подпис, като преди това се легитимират с личната си карта. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителя на общото събрание.
Чл.32. Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.
Чл.33. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощника си.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Heгo, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
Чл.34. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл. 28, ал.1, т.1 и 3 от ЗЮЛНЦ се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
Чл.35. (1) За заседанието на Общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя, секретаря и преброителя на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според изискванията на закона.
(2) Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощните и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
(3) Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да иска и следи за точното записване в протокола на приетите решения.
Чл.36. (1) Управителният съвет се състои от 3 лица. Членовете на УС могат да бъдат физически лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да представляват юридическите лица, които са членове на сдружението.
(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 години.
(3) До избирането на нов Управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции.
(4) При избора на членове на УС, трябва да се следва следният принцип: двама от членовете на управителният съвет е необходимо да бъдат с постоянен или настоящ адрес/седалище на територията на село Царевец, един от членовете е необходимо да бъде с адрес на територията на Община Свищов.
Чл.37. (1) Членовете на УС трябва да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.
(2) Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни безпричинни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на Сдружението и при лична молба за освобождаване.
Чл.38. Управителният съвет:
1. представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Устава;
4. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза, и носи отговорност за това;
7. определя адреса на Сдружението;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
Чл.39. (1) УС се свиква на редовно заседание поне един път на 6 /шест/ месец по предварително обявен дневен ред. Заседанието се счита за редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете на УС.
(2) Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свиква заседание на УС при писмено искане на две трети от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от член на УС.
(3) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.
(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство 2/3 на присъстващите.
(5) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание (неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.
Чл.40. Председател на Управителния съвет се избира от членовете на УС за срока на мандата на Управителният съвет.
Чл.41. (1) Председателят на Управителния съвет:
1. Организира подготовката и провеждането на заседания на УС;
2. Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво;
3. Представлява Сдружението;
4. Осъществява координацията и взаимодействието между органите на Сдружението.
5. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;

V. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА, ИМУЩЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО.

Чл.41. Сдружението има право да извършва стопанска дейност, която не противоречи на закон или други нормативни актове.
Чл.42. Сдружението има свой бюджет, собствено счетоводно отчитане и може да разкрива банкови сметки в лева и валута.
Чл.43. Имуществото на Сдружението се състои от недвижими имоти, движими вещи, вещни права, права върху интелектуална собственост, парични средства, вземания, ценни книжа и други права, които законът допуска като елементи на имущество на юридически лица с нестопанска цел.
Чл.44 Сдружението управлява и разпределя паричните постъпления, включително целеви държавни субсидии и такива от чужбина.
Чл.45. Финансовата година завършва в края на всяка календарна година. За начало се счита датата на вписване на Сдружението в регистъра при Окръжния съд по седалището й.
Чл.47. Бюджетът на Сдружението се предлага от Управителния съвет и се одобрява от Общото събрание в началото на всяка финансова година.
Чл.48. (1) Сдружението набира средства като кандидатства по програми за финансиране.
(2) Други източници на средства на Сдружението са от членския внос, имуществените вноски на членовете, дарения от физически и юридически лица, спонсорство и други.
(3) По решение на Общото събрание членовете на Сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с Устава или с решение на Общото събрание. В решението си общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание.
Чл.49. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер 50 (петдесет) лева, платим до 31 март на годината за която се отнася.
Чл.50. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си начина и срока на внасянето им.
Чл.51. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение, с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите, за внасяне на допълнителни вноски от членовете за покриването на загубата.
Чл.52. (1) Разходите на Сдружението се извършват съгласно бюджета за съответния финансов период, предложен от Управителния съвет и одобрен от Общото събрание.
(2) Сдружението разходва имуществото си за посочените в чл. 38, ал. 1 от ЗЮЛНЦ цели и дейности, включително и за дейностите за осъществяване на целите на сдружението.
Чл.53. Сдружението може безвъзмездно да разходва имуществото и да осъществява дейността насочена за постигане на целите, определени в този устав.
Чл.54. По предложение на Управителния съвет, одобрено от Общото събрание, могат да се формират целеви парични фондове, включително и във валута, за финансиране на отделни дейности и мероприятия за осъществяване целите и задачите на Сдружението, като средствата могат да се набират и от членовете на Сдружението.
Чл.55. Сдружението отговаря за поетите задължения до размера на притежаваното от него имущество. То не носи отговорност за имуществените задължения на членовете си.

VI. СРОК, ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ И ЗАЛИЧАВАНЕ.

Чл.56. Сдружението се създава за неопределено време.
Чл.57. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
Чл.58. Сдружението се прекратява:
1. С решение на върховния си орган;
2. С решение на окръжния съд по седалището на юридическото лице с нестопанска цел, когато:
а) не е учредено по законния ред;
б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;
в) е обявено в несъстоятелност.
Чл.59. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.
(2) Ликвидацията се извършва от управителния съвет или от определено от него лице, а в случаите, определени със закон, ликвидаторът се назначава от окръжия съд по седалището.
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.
(5) Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите и настоящите и бившите членове;
2. Лицата били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т.1-3;
5. Роднините на лицата от т.1-3 по права линия без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.
Чл.60. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в устава или от общото събрание, взело решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на Сдружението.
(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предоставя на общината, в която е седалището на Сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.
(3) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение.
(4) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1-3, отговарят за задълженията на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел до размера на придобитото.
Чл.61. (1) Вписването на Сдружението се заличава по искане на ликвидатора, на прокурора или органите на държавния финансов контрол, служебно от министъра на правосъдието в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.
(2) Заличаването на вписването, освен в случая по искане на ликвидатора, не освобождава Сдружението и управителните му органи от задълженията и отговорностите по ЗЮЛНЦ.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.62. Ежегодно до края на м. Февруари управителния съвет съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността.
Чл.63. (1) В доклада за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет. Доклада за дейността на Сдружението е публичен и трябва да съдържа данни относно:
1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на Сдружението и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Финансовия резултат.
Чл.64. Управителният съвет взема решение за свикване на редовно общо събрание за приемането на изготвените годишен счетоводен отчет и отчет за дейността.

VIII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.65. (1) Освен задължителните счетоводни книги, Сдружението поддържа протоколна книга на Сдружението, протоколна книга за заседанията на Общото събрание, протоколна книга за заседанията на Управителния съвет, регистър за даренията и почетна книга за дарения и завещания. Ръководещият заседанието на колективния орган и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.
(2) Юридическото лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:
1. Осъществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмата на организацията и постигнатите резултати;
2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
3. Вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
4. Финансовия резултат.
(3) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет се предоставят на хартиен и електронен носител в Централен регистър при Министерството на правосъдието.
Чл.66. Всички книги на Сдружението се съхраняват в неговия офис и са достъпни за всички членове на Общото събрание и на Управителния съвет.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.67. Сдружението има свой печат, носещ наименованието му.
Чл.68. За всички неуредени или недостатъчно уредени с настоящия Устав въпроси, се прилагат съответните законови разпоредби.
Настоящият устав е приет на общо събрание на Сдружение “ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР”, проведено на 10.04.2019г., като неразделна част от него е поименният списък на членовете, приели и подписали същия.
Настоящият устав се състави в три еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър при Агенция по вписванията, един за Министерството на правосъдието и един за архива на СДРУЖЕНИЕТО.