Покана

Покана

П О К А Н А

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“

 

Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“, ЕИК 177014088, свиква Общо събрание на членовете на Сдружението на 17.02.2022 г. в 10:00 ч. в село Царевец, община Свищов, ул. „Четвърта“ № 2, при следния дневен ред:

1.Приемане на решение за промяна на състава на Управителния съвет на Сдружението;

2.Приемане на решение за приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2021 г.;

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на годишния доклад за дейността на сдружението за 2021 г.;

3.Вземане на решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2021 г.;

Проект на решение: Общото събрание взема решение за приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2021 г.

4.Други.

Поканват се всички членове на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“ да присъстват на събранието лично или чрез упълномощен представител. Писмените материали по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружението на адреса на управление на сдружението – село Царевец, община Свищов, ул. „Четвърта“ № 2.

При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същата дата 17.02.2022 г. в 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от кворума.