Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Приключен

Договор на Сдружение „Фолклорен извор“ №BG16RFOP001-5.002-0006-C01-U-02/94-Д-160 от 18.02.2019 година с предмет: „Услуги по организиране на събития по проект: „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Срок на договора: 15.07.2020 г.