Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Социално-икономическа интеграция на уязвими групи…

Действащ

Сдружение „Фолклорен извор“ е партньор за изпълнение на дейности по Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. Административният договор за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ беше подписан на 15.12.2021 година. Интегрираният проект с рег. № BG05M9OP001-2.056-0015-С01 е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“-Компонент 2.