Участие по проект

Участие по проект

Медиа:


Сдружение „Фолклорен извор“ пое ангажимент свързан с дейностите по проект „Създаване на нова социална услуга. „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 27 февруари 2020 г. се проведе Встъпителна пресконференция в зала №1 на Община Свищов за представяне на дейностите по проекта.

В резултат на отличната подготовка и организация на събитието в него се включиха 52 участници, в това число заинтересовани граждани, експерти и специалисти в сферата на социалните услуги и медии.

Проектът „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване” в гр. Свищов е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“, процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”.