Заключителна пресконференция по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

Заключителна пресконференция по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“

Медиа:


ОБЩИНА СВИЩОВ ОТЧЕТЕ ПРЕД ПАРТНЬОРИ И МЕДИИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА СВИЩОВ“

 

Община Свищов организира заключителна информационна пресконференция за представяне изпълнението на дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“. Събитието се проведе  в зала № 1 на Община Свищов.

В изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.056-0015-С01“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и № BG05M9OP001-2.056-0015-2014BG05M2OP001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. от 15 декември 2021 г. до 30 юни 2023 г. успешно се реализираха 23 дейности.

За участие в пресконференцията бяха поканени медии, партньори, представители на асоциираните партньори, обучаващи организации, образователни и социални институции, работодатели,  както и участници в дейностите по проекта.

Събитието беше открито и модерирано от д-р Анелия Димитрова – зам.-кмет и ръководител на проекта. В резюмето си д-р Димитрова акцентира върху разнообразието от дейности включени в този интегриран проекта, за иновативните решения по отношение на предоставяне на услуги от екипа на създадения по проекта Център „Компас“, за отличните партньорски отношения с ЦПО към СА „Д. А. Ценов“, Дирекция „Бюро по труда-Свищов“, отдел „Образование“, социалните услуги, училищата и ДГ „ В. Левски“. Изключително висока оценка за изпълнението на дейностите изрази д-р Генчо Генчев-кмет на община Свищов, който благодари на екипа и партньорите за отдадеността.

В два отделни презентационни модула беше представена информация за постигнатите резултати по ОП РЧР от г-жа М. Перникова и от г-жа Р. Кузева по ОП НОИР.

Успешно проведените професионални обучения от партньорите осигуриха възможност за заетост от 12 месеца за 30 лица, вкл. 3 деловодители, 1оператор на компютър, 7 социални асистенти  и 19  работници  озеленяване. За 3 младежи до 29 години се включиха в 6 месечна заетост под формата на стаж.

Като резултати от дейността на център „Компас“ се отчете, че време на проекта са подпомогнати над 360 лица със социални, здравни, образователни потребности, имащи нужда от психологическа подкрепа и съдействие за започване на трудова заетоствкл.138 от малките населени места. Подпомогнати настанени в социалните жилища граждани в рамките на проекта са 37 български граждани, украински граждани със статут на временна закрила – 158 бр., както и украински деца и лица с двойно гражданство. Организирани и проведени над 55 броя консултативни срещи в кметствата и кметските наместничества по време на изнесените приемни дни в Община Свищов. Предоставени бяха групови и индивидуална помощ и подкрепа във „Здравно-социален консултативен център“ от юрист и в „Училище за родители“ от специалист здравни грижи. В създадените творчески студиа „Сценично изкуство“, „Изобразително и приложно изкуство“, „Журналистика /социални медии/ фотография“, „Спорт“ се осигури възможност за съвместните занимания по интереси на 50 ученици с различен етнически произход, реализирани в неформална среда. Бяха създадени 3 ателиета: „Народни танци, „Кулинария“ и Приложни изкуства и ръкоделие“. Целта на дейността беше социално приобщаване и интегриране на родители. Общинският младежки център  работи с 25 ученика в риск от отпадане от образователната система и такива нуждаещи се от обща, специфична и допълнителна подкрепа, 10 младежи, отпаднали от образователната система, както и 30 родители Осигурен бе достъп до електронен ресурс от видео-уроци на платформата „Уча се“, чрез използването на електронни устройства. Организирана библиотека с учебници и учебни пособия за младежите.

Общо 13 дейности се изпълняваха в рамките на интегрираният проект по ОП НОИР  съвместно със Средно училище „Цветан Радославов“ гр. Свищов, Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Морава и ДГ „Васил Левски“ гр. Свищов.  За изпълнението на дейностите бяха организирани групи за деца и родители, са назначени 39 ръководители на групи и клубове.

Бяха проведени групови тренинги с родителите на деца от уязвими групи, включително от етнически малцинства в продължение на 6 месеца Създадена беше Монтесори среда с мебели, играчки и игри за сензорно развитие, математика, български език, природа, практически живот и др. За първи път в ДГ „Васил Левски“ като допълваща по отношение на работа с родителите се проведоха: „Коледна работилничка с родители“, „Празнуваме заедно Шекер байрам и Заговезни“, празниците „От Лазарица до Гергьовден“, „Пролетна въртележка“, „Заедно в деня на доброто“ „Кулинарна изложба-конкурс „Шарена трапеза“. Целта беше съхраняване, представяне и развиване на културната идентичност на родителите на децата от етническите малцинства. Създаде се по-голяма увереност, по-добро самочувствие, стимулира се толерантността и сътрудничество.

При изпълнение на дейностите от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с Морава учениците проучваха празници, обреди и характерните за тях традиционни храни, информацията е от близки, роднини за празниците от културните календари на българи, турци и роми. Събраните „лични“ рецепти за приготвяне на храни им помогнаха да открият местната уникалност и да сравняват с информация от различни източници/литература, интернет, социални мрежи и др. На 09.06.2022 г. беше организирана кръгла маса на тема „Традиционен празничен и обреден календар на различните етнически общности в община Свищов“ с подготвени презентации и представяне на обичаи. През м. Януари 2023 г. на сцената на НЧ „Светлина-1911“ бяха представени възстановки на обичаите пред публика и организирана фотоизложба.

В СУ „Цветан Радославов“ бяха организирани допълнителни занимания за деца и ученици, за които българския език не е майчин и /или срещат затруднения. Бяха сформирани 6 клуба, в които участваха 93 ученика от 7 до 19 години. По отношение на информираността за възможностите за продължаване на образованието бяха организирани 5 клуба Общински клуб Кариерно развитие  „Лидер” и четири училищни. В дейностите бяха включени общо 93 ученици, организирани интеграционни пътувания, проведени 2 Уърк шоп на открито, Кръгли маси, посещения при работодатели, представителни изяви. Социална интеграция и преодоляване на негативни стереотипи, чрез спорт и изкуство, чрез допълнителни занимания със спорт и изкуства за 75 ученици. В Организираната лятна занималня „Приятели“, обхванати бяха общо 80 ученици от 1 до 7 клас, за които бяха осигурени интересни и забавни занимания, стимулиращи творческата изява на децата.

Доц. Сирашки благодари от името на партньора Център за професионално обучение на СА „ Д. А. Ценов“ за това, че са били привлечени като партньор за изпълнение на дейностите. Видимо от резултатите това партньорство е изключително успешно. Изрази готовност за включване в бъдещи съвместни дейности и проекти.